wariant porównawczy kalkulacyjny

o wszystkim

Temat: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat jest jednym z elementów sprawozdania finansowego.
W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego za bieżący i poperzedni rok obrotowy.
Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat należy pamiętać o stosowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności.
Ustawa o rachunkowości zezwala na sprządzanie rachunku zysków i strat w dwóch wariantach.
Może być on sporządzany według wariantu porównawczego i kalkulacyjnego, zalężnie od zasad i ewidencji rozliczania kosztów działalności gospodarczej.
Rachunek zysków i strat sporządza sie w układzie drabinkowym ( pionowym) tzn. drogą odejmowania od poszczególnych grup przychodów odpowiadającym im kosztów.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1815Temat: źródła wzrostu lub spadku wartości przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2008
Źródła wzrostu / spadku wartości przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2008.
Rachunek zysków i strat, określany często jest wartością przedsiębiorstwa. Jest to zestawienie, które prezentuje wszystkie osiągnięte przez jednostkę koszty i straty oraz informuje o wyniku finansowym jednostki za rok obrotowy. Źródła zysków i strat wykazują się oddzielnie przychody i zyski, koszty i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Ustawa o rachunkowości określa sposób i kolejność prezentowania poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat. Może być sporządzony w dwóch wariantach: w wariancie kalkulacyjnym lub w wariancie porównawczym. Różnica pomiędzy obydwoma wariantami polega na sposobie prezentacji kosztów działalności operacyjnej. Jednostka samodzielna decyduje o wyborze jednego. Mówiąc o wartości i jej tworzeniu w kontekście firm, trzeba jednoznacznie określić o jakiego typu wartości mowa. Stąd powstał termin „standard wartości”, który określa ulotną niematerialną od strony biznesowej.
Podejście dochodowe jest oparte na zasadzie zdyskontowania stopą oczekiwanego zwrotu (kosztu zaangażowanego kapitału) prognozowanych przepływów pieniężnych możliwych do uzyskania w kolejnych okresach. Wartość przedsiębiorstwa nie jest w tym wypadku związana z poniesionymi do tej pory wydatkami, ale zależy wyłącznie od przyszłych zysków. To podejście jest łatwe do przeprowadzenia i całkiem przydatne, ale nie we wszystkich przypadkach.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=251


Temat: Egzamin
Pytanie o Kapitale zapasowym , źródła, cel
Kapitał z aktualizacji wyceny
Podać szczegółowy rachunek zysków i strat do kosztów sprzedaży , dalej uproszczony. Różnice między wariantem kalkulacyjnym i porównawczym
Elementy PPO i podać przykłady, ale tam chyba było kilka grup
Źródło: aghzip.fora.pl/a/a,1067.html


Temat: Pamięta ktoś zadania z 2 koła od Markiewicz ????
to wrzuccie tu. nie wszyscy znaja haslo do maila gr 2

z gr A: podobienstwa i roznice RZiS wariant kalkulacyjny i porownawczy.

dlaczego w wariancie porownawczym wykazujemy roznice w stanach towarów i skad biora sie zmniejszenia/zwiekszenia

klika zdarzen - opisac skutki w sprawozdaniu finansowym

i jeszcze chyba 2 zadania

za tydzien poprawa
Źródło: zizfgr6.fora.pl/a/a,319.html


Temat: rachujkowosc
Hehe to w mojej grupie było :
-jaka operacja zwiększy koszt własny sprzedaży (np rw wydano sprzedane wyroby gotowe firmie M)
-podać wartość aktywów ( miałam wnip, umorzenie wnip, należności i zobowiązania)
-czym się różni wariant ustalania WF kalkulacyjny od porównawczego:
ogólnie
na koncie- jak rozumiem jaka jest róznica na koncie rozliczenie kosztów wg rodzaju

więcej na razie nie pamiętam
Źródło: d3art.ovh.org/viewtopic.php?t=163


Temat: Ile trzeba miec lat żeby założyc firmę??
prowadzę biuro rachunkowe i z czystym sumieniem moge polecić program*LeftHand Pełna Księgowość. *Np. zawiera*
generator głównej księgi (dziennika księgowań) z podziałem na typy dokumentów
drukowanie druczków KP i KW oraz raportu kasowego

moduł druków przelewu dla kontrahentów, ZUS i US

centralne tabele kursowe walut

kompleksowy zestaw raportów księgowych
raport analizy zobowiązań i należności
generowanie bilansu otwarcia roku księgowego
generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia
generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe)
definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny)
generowanie potwierdzeń sald rozliczeń*
generowanie wezwań do zapłaty
generowanie not odsetkowych
Polecam ułatwia pracę.
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=273


Temat: Rachunek zysków i strat
Pomimo ogormnej wartości poznawczej bilansu,zawiera on jednak tylko wielkości zasobowe (stany majątku i źródła ich finansowania).Poza tym wielkości te dotyczą danego momentu bilansowego.
Aby dokonać oceny wyników działalności gospodarczej dane te muszą być uzupełnione o wielkości strumieniowe,takie jak przychody ze sprzedaży,koszty zysk i straty nadzwyczajne.Wielkości te są ujmowane w drugim obligatoryjnym sprawozdaniu finansowym,jakim jest rachunek zysków i strat nazywanym inaczej rachunkiem wyników.Przedstawiamy w nim wyniki osiągnięte przez jednostkę w danym okresie sprowozdawczym.W tym zestawieniu ujęta jest kwota osiągniętego wyniku finansowego oraz kwoty wielkości,które wpłyneły do niego.
Rachunek zyskówi i strat może być sporządzony według różnych metod oraz różnych kryteriów szczegółowości,układu i zawartości.Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat jako obligatoryjnego sprawozdania,narzucone są one przez przepisy ustawy o rachunkowośći.Na potrzeby wewnętrzne możemy stosować dowolny sposób zestawiania rachunku zysków i strat.
Możemy go zestawić stosując jedną z metod:brutto,netto lub mieszaną.W polsce,stosują się do przepisów prawa,rachunek zysków i strat sporządzany jest według zasady mieszanej.
Ze względu na układ w jakim przedstawione są pozycje,wyróznia sie dwie wersje rachunku zysków i strat :układ poziomy i układ pionowy.
Ze względy na sposób przedstawienia kosztów zasadnieczej działalności operacyjnej wyróżnia sie dwa warianty rachunku zysków i strat:wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny.
Sprawozdawczy rachunek zysków i strat może być na potrzeby analizy finansowej przekształcony w rachunek analityczny.Jest to uproszczona forma polegająca przede wszystkim na agregacji danych pozycji szczegółowych w pozycje o większej pojemności informacyjnej.Uwzględnia się przy tym cel badania.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1815


Temat: Sprawozdawczość finansowa 04
Pozostałe sprawozdania finansowe


Rachunek zysków i strat

Wykazany w bilansie wynik działalności danej jednostki gospodarczej przedstawiony jest w formie analitycznej w sprawozdaniu zwanym rachunkiem zysków i strat.

W sprawozdaniu tym są zamieszczone dane pozwalające określić, co składało się na zysk lub stratę bilansową netto. Zatem, wykazuje się pozycje odzwierciedlające skutki operacji wynikowych, a więc takich, które powodują powstanie kosztów i strat oraz przychodów i zyskówRachunek zysków i strat ujmuje dodatnie i ujemne elementy wyniku finansowego.


W sprawozdaniu tym oddzielnie wykazuje się:
- przychody i koszty operacyjne
- przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
- przychody i koszty finansowe
- straty i zyski
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego


Rachunek zysków i strat może być sporządzony wg wariantu porównawczego i kalkulacyjnego. Różnica między tymi wariantami dotyczy sposobu wykazywania kosztów wytworzenia sprzedanych produktów


Analiza zysków i strat może być prowadzona w różnym zakresie, wieloma sposobami, np. za pomocą wskaźników dynamiki /pozwolą one na ustalenie i ocenę zmian zachodzących w poszczególnych pozycjach/
Informacja dodatkowa

Jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego. Powinna ona zawierać dane, których nie zawiera bilans ani rachunek zysków i strat, a które są potrzebne do pełnej oceny sytuacji majątkowej i finansowej firmy, jego rentowność, a także, są sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Informacja dodatkowa dzieli się na dwie części:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- dodatkowe informacje i objaśnieniaSprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
Rachunek z przepływu środków pieniężnych obrazuje wpływy i rozchody środków pieniężnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, umożliwiając określenie zmian sytuacji finansowej z racji przepływu strumieni pieniężnychZestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym

Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym muszą sporządzać jedynie jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7075


Temat: kolokwium z rachunkowosci z Chmielewskim
ej czego wy sie uczycie do tej teorii? jak wyglada wariant kalkulacyjny i porownawczy? z tych rozdzialow o poszczegolnych kalkulacjach??
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=3415


Temat: słabosci metodyczne rachunku zysku i strat

Mam ogromna prośbe! Mam napisac prace na temat "słabości metodyczne rachunku zysku i strat według ustawy o rachunkowości".Moj problem polega na tym, ze nie mam pojecia o czym tu mozna napisac.Jesli ktos wie to bardzo prosilabym, zeby mi podpowiedzial o czym mam napisac( o jakie to słabosci chodzi).Z gory dziekuje i czekam na jakies podpowiedzi.

Witam,

Na początek zacznijmy od tego, że Rachunek Zysków i Strat [Results Statement] jest sprawozdaniem finansowym, którego sporządzenie jest wymagane Ustawą o rachunkowości. Zgodnie z tym aktem normatywnym, możemy wyszczególnić dwa warianty RZiS, a mianowicie:
- wariant kalkulacyjny, i
- wariant porównawczy.

Różnica pomiędzy tymi wariantami odnosi się do kwestii ustalenia wyniku na działalności operacyjnej (a dokładnie wyniku na sprzedaży), a reszta wyników cząstkowych sporządzana jest w identyczny sposób w obu wariantach. Idąc dalej tą myślą należałoby opisać oba warianty (porównać je) na szczeblu operacyjnym RZiS.

RZiS w wariancie porównawczym stosuje sie w podmiotach, w których występuje problem "produkcji niezakończonej" - czyli kosztów odniesionych na produkty, a które nie przeszły całego procesu produkcyjnego i nie mogą być magazynowane (jednostki produkcyjne) - problem tutaj sprowadza się do opisania kwestii - ZMIANA STANU PRODUKTÓW (in + lub in -). Kolejny ważny aspekt w tej wersji to wytworzone produkty na własne potrzeby i ich rozliczenie wg. tzw. cen transferowych. (czyli problem ustalenia cen transferowych, centra zysku i odpowiedzialności za koszty). W tym wariancie wymagane jest ewidencjonowanie kosztów w układzie rodzajowym "4" (usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia, itd.)

RZiS w wariancie kalkulacujnym stosuje sie w podmiotach, w których nie występuje produkcja niezakończona, a więc jednostki handlowo-usługowe (hurt, detal). W tym wariancie można dodatkowo ustalić wynik na sprzedaży w wielkości brutto (co w poprzednim wariancie nie było możliwe). W tej wersji rachunku wymagane jest ewidencjonowanie kosztów okresu (k. ogólnego zarządu, k. sprzedaży).

(Aby dokładnie uchwycić różnicę, polecam porównać oba warianty RZiS, które dostępne są w załączniku do Ustawo o Rachunkowości)

Oczywiście można także napisać, jakie korzyści informacyjne płyną z jednego wariantu, a jakie z drugiego. Co więcej można napisać także, jakie informacje z RZiS można wykorzystać w szeroko pojętym controllingu.


Podsumowując, można napisać jakie + i - wynikają z zastosowania danego wariantu oraz jakie problemy i kwestie należy rozwiązać w jednostce aby sporządzić w miarę przejrzyście RZiS, czyli:
- czyli tak jak wczesniej wspomniałem "ceny transferowe", rozliczanie produkcji niezakończonej, pomiar stopnia przerobu produktu, itp.
- na pewno też wymagane jest ustalenie obciążenia podatkiem dochodowym wg. ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku doch. od osó prawnych (czyli ustalenie przejściowych różnic podatkowych - "aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego" lub "rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochodowego"


Można na wiele sposobów podejść do tego tematu

Pozdrawiam i mam nadzieję, że chociaż troszkę udało mi sie pomóc
Źródło: forumfinansowe.fora.pl/a/a,2.html


Temat: Rachunkowość egzamin
Witam mam dzisiaj egzamin z rachunkowości i pomógłby mi ktos rozwiązać testy ?
1.Do aktywów trwałych należą:
a)czeki obce
b)materiały
c)kredyty bankowe
d)2 letnie obligacje skarbu państwa
2.Pożyczki są częścią
a)wartości niematerialnych i prawnych
b)aktywów trwałych
c)kapitałów rezerwowych
d)kapitałów obcych
3.Operacja gospodarcza jest w stosunku do zdarzenia gospodarczego pojęciem:
a)szerszym
b)węższym
c)tożsamym
d)niezwiązanym z nim
4.Wystawienie faktury za sprzedaż towarów to operacja
a)aktywna
b)pasywna
c)aktywno – pasywna
d)wynikowa
5.Saldo początkowe po stronie Wn należy zaksięgować dla pozycji
a)pożyczki (udzielone)
b)pożyczki (otrzymane)
c)kapitał akcyjny
d)rezerwowy
6.Przychód powstanie przy operacji
a)otrzymania dostawy towarów
b)likwidacja rezerwy
c)wyodrębnienia akredytywy
d)zapłaty kary umownej
7.Koszty powstają przy operacji
a)sprzedaży produktów gotowych
b)zapłaty podatku dochodowego
c)likwidacji środka trwałego
d)aktualizacji odpisów amortyzacyjnych
8.Naliczenie odsetek od środków na rachunku bankowym należy zaksięgować:
a)rachunek bankowy Ma, przychody finansowe Wn
b)rachunek bankowy Wn, przychody finansowe Ma
c)rachunek bankowy Wn, koszty finansowe Ma
d)rachunek bankowy Wn, usługi obce Ma
9.Zapłacono kary umowne z. tyt nieterminowej regulacji zobowiązań to:
a)koszty operacyjne
b)koszty finansowe
c)pozostałe koszty operacyjne
d)straty nadzwyczajne
10.Kosztem rodzajowym jest pozycja
a)materiałów bezpośrednich
b)wynagrodzeń bezpośrednich
c)podatków i opłat
d)kosztów sprzedanych produktów gotowych
11.Ewidencja kosztów tylko w zespole 4 (rodzajowych) pozwala na ustalenie WF w wariancie:
a)tylko porównawczym
b)tylko kalkulacyjnym
c)w obu do wyboru
d)w obu ze wskazaniem na porównawczy
12.Koszty wytworzenia mogą być podstawą do wyceny:
a)nabytych środków trwałych
b)towarów
c)wytworzonych środków trwałych
d)materiałów
13.Składka ubezpieczeniowa wypadkowa jest płacona:
a)tylko pracodawcę
b)tylko pracownika
c)pracodawcę i pracownika po połowie
d)pracodawcę i pracownika w różnych udziałach
14.W stoczni do ewidencji materiałów najlepiej używać metody
a)FIFO
b)LIFO
c)HIFO
d)Ceny przeciętnej
15.Do kosztów wytworzenia nie zalicza się
a)kosztów materiałów bezpośrednich
b)kosztów wydziałowych
c)kosztów sprzedaży
d)kosztów bezpośrednichi jeszcze ten
http://img11.imageshack.us/img11/2414/zdjcie2ej.jpg

http://img197.imageshack.us/img197/3572/zdjcie1z.jpg
z góry dziękuję za pomoc :D
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=1259


Temat: Rachunkowość finansowa- pojęcia
Bilans-2stronne zestawienie w ujęciu wartościowym zasobów majątkowych (A) i źródeł ich pochodzenia (P) sporządzony w określonej formie na określony dzień (dzień bilans) funkcje: jest dokument księgowy, który zamyka rok obrotowy i jednocześnie otwiera następny rok obrotowy, jest elementem sprawozdania finansowego, który wykazuje stany A i P na dzień
kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy zasady: zasada równowagi bilansowej- suma A musi się równać sumie P w bilansie przedstawione są te same zasoby majątkowe A obrazują ich postać a P wykazują źródeł ich pochodzenia, czyli A=P zasada ciągłości bilansowej- bilans zamykający jeden rok obrotowy jest jednocześnie bilansem
otwarcia następnego roku obrotowy zasada rzetelności-bilans sporządza się na podstawie danych liczb wynikają z ksiąg rachunkowych i uwzględniają zasady wyceny A i P oraz ustalania WF
Dzień bilansowy- to dzień kończący rok obrotowy lub dzień zakończ dział (bilans sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych nie później niż w ciągu 3 m-cy od tego dnia)
Operacje wynikowe- wpływają bezpośrednio na WF, czyli przedstaw jak przebiegała w danym czasie dział i jaki jest jej rezultat
Zdarzenie gospodarcze wszelkie zaszłości, jakie występują w przedsiębiorstwie
Operacje gospodarcze udokumentowane zdarzenie gospodarcze dające się wyrazić wart. I wywierające wpływ na A i P
Operacje bilansowe powodują zmiany wyłącznie w skład bilansu: oper akty, oper pas, oper A-P zwiększ i oper A-P zmniejsz
Konto podstawowe urządzenie ewidencji księgowej umożliwiające bieżącą, ciągłą i systematyczną rejestrację operacji gospodarczych
Obciążyć zapisać po stronie Dt (Wn),debetować konto, zapisać w ciężar
Uznać zapisać po stronie Ct (Ma), kredytować konto, zapisać na dobro konta.
Konta bilansowe do ewidencji stanu i zmian w stanie skład A i P
Konta niebilansowe do ujęcia różnych innych procesów gospodarczych
Koszt- zmniejsza wartość A lub zwiększa wartość zobowiązań i rezerw, co powoduje zmniejszenie kapitału własnego w inny sposób niż wycofanie środków przez udział Wydatek-każdorazowe rozchodowanie środków pieniężnych poza przedsiębiorstwo wszystkie koszty są wydatkiem nie każdy wydatek to koszt
Przychód- zwiększa wartość A lub zmniejsza wartość zobowiązań i rezerw, co powoduje wzrost kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli
Zyski i straty nadzwyczajne powstają na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia poza działalnością jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Podstawowa działalność operacyjna- działalność statutowa zgodna z celem powstania przedsiębiorstwa
Pozostała działalność operacyjna- działalność pośrednio związana z działalnością podstawową.
Działalność finansowa- działalność związana z pozyskiwaniem lub utrata źródeł finansowania i z innymi operacji finansowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo
Koszty produktów- tworzą wart i związana są z wykonywaną działalnością
Koszty ogól zarządu- związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem jako całością oraz koszty ogólne danego przedsiębiorstwa
Koszty sprzedaży-związane ze sprzedażą, które zgodnie z umową obciążają sprzedawcę
WF to wartościowy rezultat działalności przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym może być – lub +
Wynik działalności operacyjnej-różnica między przychodem netto ze sprzedaży oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów mat Wynik operacji finansowych różnica między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych-różnica między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi
Wariant porównawczy- przychody z działalności podstawowej są przeciwstawione poniesione w ciągu okresu i ujęte n akontach Zespołu 4 koszty
Wariant kalkulacyjny- poszczególnym rodzajom przychodów przeciwstawia są koszty związane z osiągnięciem tych przychodów na kontach Zespołu 5
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7097


Powered by WordPress, © o wszystkim